Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%