Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%