Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%