Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 94 198 47.47%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 110 241 45.64%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 102 276 36.96%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%