Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 157 308 50.97%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%