Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%