Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 94 197 47.72%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%