Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 26 68 38.24%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 94 310 30.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 154 373 41.29%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 73 41.10%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 56 100 56.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 311 655 47.48%
543 SPANNING – Cây khung 93 196 47.45%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 98 173 56.65%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 110 39.09%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 220 451 48.78%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 32 66 48.48%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 167 437 38.22%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 203 480 42.29%
565 EVA - Sơ tán 78 151 51.66%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 25 41 60.98%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 36 76 47.37%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%