Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 247 27.53%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 176 351 50.14%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 237 512 46.29%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 44 117 37.61%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 243 468 51.92%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 160 37.50%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 57 131 43.51%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%