Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 283 601 47.09%
543 SPANNING – Cây khung 157 308 50.97%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 127 38.58%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 285 531 53.67%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
565 EVA - Sơ tán 95 165 57.58%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%