Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 52 110 47.27%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%
572 SPY - Điệp viên 19 26 73.08%