Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 24 62 38.71%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 92 158 58.23%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 26 64 40.63%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 168 372 45.16%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%