Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 202 407 49.63%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%