Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 73 259 28.19%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 145 22.76%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 163 358 45.53%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%