Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 210 508 41.34%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%