Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%