Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 47 107 43.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%