Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 328 596 55.03%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 217 628 34.55%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 162 473 34.25%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%