Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%