Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 67 163 41.10%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%