Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 321 23.99%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 385 49.09%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 159 40.88%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 97 49.48%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%