Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 44 184 23.91%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 173 453 38.19%
565 EVA - Sơ tán 86 165 52.12%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
572 SPY - Điệp viên 23 40 57.50%