Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 204 522 39.08%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%