Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%