Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 338 627 53.91%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 216 607 35.58%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 176 481 36.59%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 57 130 43.85%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%