Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 68 167 40.72%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%