Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%