Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%