Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 374 691 54.12%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 235 666 35.29%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 201 518 38.80%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%