Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 68 167 40.72%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%