Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 73 177 41.24%