Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 194 392 49.49%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%