Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 72 41.67%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%