Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 38 67 56.72%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 39 63 61.90%
678 NYTRAVEL 21 49 42.86%