Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 104 238 43.70%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
678 NYTRAVEL 21 49 42.86%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1484 BONUS - Phần thưởng 8 35 22.86%