Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 72 41.67%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%
658 LIBRARY 27 65 41.54%
678 NYTRAVEL 23 61 37.70%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 47 19.15%