Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 60 133 45.11%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 23 57 40.35%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 30 51 58.82%
575 HOUSE - Robot xây nhà 2 6 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 16 27 59.26%
658 LIBRARY 17 47 36.17%
678 NYTRAVEL 18 36 50.00%
1173 MROADS - Làm đường 3 5 60.00%
1231 DOMINO 7 36 19.44%