Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 94 209 44.98%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 27 61 44.26%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 35 58 60.34%
575 HOUSE - Robot xây nhà 3 26 11.54%
576 COMNET - Mạng máy tính 22 34 64.71%
658 LIBRARY 23 57 40.35%
678 NYTRAVEL 21 44 47.73%
1173 MROADS - Làm đường 4 6 66.67%
1231 DOMINO 9 39 23.08%