Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 29 71 40.85%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
678 NYTRAVEL 22 50 44.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 47 19.15%