Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 383 49.35%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 46 13.04%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 91 69.23%