Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 231 451 51.22%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 76 114 66.67%