Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 46 70 65.71%