Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%