Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 191 389 49.10%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%