Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%