Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%