Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 82 40.24%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
658 LIBRARY 29 69 42.03%
678 NYTRAVEL 23 62 37.10%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 62 16.13%
1231 DOMINO 15 59 25.42%
1484 BONUS - Phần thưởng 10 51 19.61%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%