Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 176 351 50.14%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
678 NYTRAVEL 32 70 45.71%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%