Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 202 407 49.63%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 71 109 65.14%
678 NYTRAVEL 39 88 44.32%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%