Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%