Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 91 69.23%