Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 38 67 56.72%
576 COMNET - Mạng máy tính 39 63 61.90%