Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%