Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1484 BONUS - Phần thưởng 8 35 22.86%