Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
678 NYTRAVEL 36 82 43.90%