Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
678 NYTRAVEL 32 70 45.71%