Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 208 415 50.12%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%