Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%