Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 33 92 35.87%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
565 EVA - Sơ tán 96 166 57.83%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 357 25.49%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%