Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 236 502 47.01%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 208 402 51.74%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
543 SPANNING – Cây khung 142 285 49.82%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 246 27.64%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 244 43.03%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 58 138 42.03%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 44 117 37.61%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 59 110 53.64%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 47 107 43.93%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
577 ZAM - Kén chồng 39 94 41.49%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 38 67 56.72%
576 COMNET - Mạng máy tính 41 65 63.08%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%