Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 299 640 46.72%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 199 465 42.80%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 219 450 48.67%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 163 430 37.91%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 150 368 40.76%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 294 30.95%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 90 240 37.50%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 233 45.06%
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 98 173 56.65%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
565 EVA - Sơ tán 77 150 51.33%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 55 98 56.12%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 73 41.10%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 26 68 38.24%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 32 66 48.48%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%