Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 246 539 45.64%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 189 405 46.67%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 168 372 45.16%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 143 382 37.43%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 102 230 44.35%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 92 158 58.23%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 82 220 37.27%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
565 EVA - Sơ tán 68 129 52.71%
568 RMOVE - Di chuyển robot 52 110 47.27%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 72 41.67%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 28 61 45.90%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 26 64 40.63%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 24 62 38.71%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%