Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 269 569 47.28%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 385 49.09%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 172 392 43.88%
543 SPANNING – Cây khung 154 303 50.83%
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 321 23.99%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 202 34.16%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 159 40.88%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 97 49.48%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 48 115 41.74%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%