Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%