Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 20 49 40.82%