Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 75 393 19.08%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 275 662 41.54%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 149 274 54.38%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 221 515 42.91%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 226 426 53.05%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 111 246 45.12%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 23 306 7.52%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 139 380 36.58%
396 BTCANDY - Chia kẹo 145 303 47.85%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 11 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 79 565 13.98%
402 PROJECTS - Dự án 231 498 46.39%
428 DPDIVI – Chia nhóm 71 239 29.71%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 20 49 40.82%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 107 268 39.93%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 116 581 19.97%