#398. MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tèo rất thích các bảng số, đặc biệt là ma phương, đó là các hình vuông N×N mà trên đó có điền các số từ 1 đến N^2 sao cho tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột đều bằng nhau.

Ví dụ về ma phương bậc 5

Đang suy nghĩ về ma phương bậc 5 , bỗng Tí nảy ra một bài toán: Cho các số R_1, R_2, …, R_5 C_1, C_2, …, C_5 . Hãy điền các số từ 1 đến 25 vào bảng hình vuông 5×5 sao cho tổng các số trên hàng i bằng R_i và tổng các số trên cột j bằng C_j .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi năm số R_1, R_2, …, R_5
  • Dòng thứ hai ghi năm số C_1, C_2, …, C_5

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra hình hình vuông bất kỳ thỏa yêu cầu ( 5 dòng, mỗi dòng 5 số).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
65 65 65 65 65
65 65 65 65 65
Dữ liệu ra:
3 20 7 24 11
16 8 25 12 4
9 21 13 5 17
22 14 1 18 10
15 2 19 6 23

Giới hạn:

  • Đề bài đảm bảo luôn có lời giải