Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 26 68 38.24%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 73 41.10%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 32 66 48.48%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 55 98 56.12%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
565 EVA - Sơ tán 77 150 51.33%
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 90 240 37.50%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 294 30.95%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 98 173 56.65%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 233 45.06%