Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 87 35.63%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 101 47.52%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%