Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%